WAT IS ER BEREIKT

Het bedrijventerrein is uw visitekaartje. Onder de vlag van StAB is de Bedrijventerrein Contactgroep (BC) sinds 2010 op IJsseloord 1 om het bedrijventerrein een levendige, verzorgde en aantrekkelijke uitstraling te geven. Waar heeft de BC zich de afgelopen jaren voor ingezet en wat is er bereikt?

Vergroening 
Een groene omgeving werkt prettiger. Het vergroenen van IJsseloord 1 doen we samen. Terberg Holding en Acoma zijn de koplopers, die hun perceel groener hebben gemaakt. U doet toch ook mee? De mogelijkheden hebben wij voor u op een rijtje gezet en vind u hier.

Verhogen aantrekkelijkheid 
De BC stimuleert voortdurend bedrijven om panden en met name de gevels, goed te onderhouden. Het is tenslotte een visitekaartje voor iedereen. In de groenstrook aan de zichtzijde van de Pleijroute is door een automotive ondernemer extra parkeerruimte gerealiseerd en zijn uniforme hagen geplaatst.

Bedrijvenbijeenkomsten
Na aanvankelijk een schuchtere opkomst bij de door de BC georganiseerde bedrijvenbijeenkomsten, worden deze bijeenkomsten steeds beter bezocht en gewaardeerd. Inmiddels zijn er tien bijeenkomsten geweest, variërend van nieuwjaarsborrels en ontbijtbijeenkomsten tot feestelijke ingebruiknames.

Bestemmingsplan en masterplan
Intensieve betrokkenheid bij de herziening van het bestemmingsplan, de ontwikkeling van een masterplan en een scenarioplan voor het groen-blauw raamwerk heeft ertoe geleid dat een groot aantal van de wensen van de ondernemers en vastgoedeigenaren is vertaald in de documenten. Het masterplan is toetsingskader geworden bij de beoordeling van ruimtelijke ontwikkelingen. In het bestemmingsplan is de betrokkenheid van de BC concreet terug te vinden in de opname van wijzigingsbevoegdheden en een afwijkingsmogelijkheid.

Verbindingsweg en vestiging McDonald’s
Mede door investeringen van vastgoedeigenaren en facilitering door gemeente is het mogelijk geworden een verbindingsweg op het bedrijventerrein en de komst van McDonald’s te realiseren. Deze nieuwe ontwikkelingen hebben er ook toe geleid dat een aantal leegstaande panden een nieuwe bestemming heeft gekregen en bestaande bedrijven hun panden opknappen en verbouwen.

Bewegwijzering
In december 2012 is centrale bewegwijzering gerealiseerd, die mogelijk is geworden door deelname van het merendeel van de gevestigde bedrijven en financiering door het Ondernemersfonds Arnhem.

Koffiebezoeken collega’s
De BC-leden hebben bij een aantal bedrijven op het terrein een koffiebezoek afgelegd, onder het motto ‘wat kunnen en willen wij wijzer worden van de buren?’. Uit de bezoeken kwam naar voren dat de bedrijven enthousiast zijn over de activiteiten van de BC. De bezoeken leverden veel nuttige actuele informatie over plannen voor bijvoorbeeld uitbreiding, verbouwing of verhuizing op.

Lobby Station Pleij
De BC IJsseloord 1 was nauw betrokken bij de lobby om een versnelde ontwikkeling van een halte ‘station Pleij’ mogelijk te maken.

Subsidieaanvraag ‘kwaliteitsimpuls openbaar groen’
Na de vele investeringen door bedrijven en vastgoedeigenaren, vond de BC het een ‘must’ dat het openbaar groen op het bedrijventerrein een impuls krijgt en heeft een plan uitgewerkt. Het  voorziet in een eenduidige beplanting langs de straatzijde, waardoor verbinding tussen de bedrijfspanden ontstaat en het totaalbeeld van IJsseloord sterk wordt opgewaardeerd. Om de uitvoering van het project te financieren is een subsidieaanvraag ingediend bij het Ondernemerfonds. Het Ondernemersfonds heeft de aanvraag afgewezen. De BC zoekt naar alternatieve financieringsmogelijkheden.

Verkeersmaatregelen
Samen met de afdeling verkeer van de gemeente is in een wandeling over het terrein geïnventariseerd welke verbeteringen van een aantal verkeersituaties mogelijk zijn. De verbeteringen zijn inmiddels uitgevoerd:

  • de belijning in bochten en van de fietsstroken is vernieuwd;
  • parkeervakbelijning van de parkeerplaatsen in de hoek bij de Veldoven is vernieuwd;
  • de bocht bij Wensink is verbreed;
  • er zijn pijlen aangebracht voor rijrichting van fietsers;
  • de laad-en-losplaats bij inrit McDonald’s is weggestraald;
  • bochtaanpassing bij de Schaapdijk/Ringoven.

Voor de verbetering van de ontsluiting van het bedrijventerrein heeft de BC de gemeente gevraagd om realisatie van een rechtsafstrook. Aan dit verzoek wordt voorlopig geen gehoor gegeven. De aanwezige bodemverontreiniging ter plekke en gebrek aan financiële middelen vormen een belemmering. Wel wordt de verkeersregeling in de spits kritisch bekeken.

Groenstrook langs de Pleijroute
Met de voormalig wethouders Van Wessem en Van Gastel is een akkoord gesloten over de overname door de pandeigenaren van de groenstrook langs de Pleijroute.

Verzet tegen vestiging autobedrijf op IJsseloord 2
StAB en de BC IJsseloord 1 heeft zich via de juridische weg verzet zich tegen de vestiging van een autobedrijf op IJsseloord 2, omdat dit volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan. Hoewel meer flexibiliteit op de bedrijventerreinen de inzet van StAB bij de Arnhemse politiek is, leidt de versoepeling op IJsseloord 2 tot ongewenste ongelijkheid. Het gevolg is verwarring en onvrede bij bedrijven die zich op andere terreinen tegen de bestemmingsplanregels in vestigen en met handhaving te maken krijgen. Bovendien leidt het tot ongewenste negatieve beeldvorming voor Arnhem als vestigingsplaats. Na maanden procederen is de uitkomst dat de nieuwbouw niet kon worden tegen gehouden. Wel is bereikt dat de gemeente de Koninklijke weg volgt en een procedure voor een nieuw bestemmingsplan IJsseloord 2 start.

Laatste nieuws

Ondernemersalert

Handel integer en vertrouw op je onderbuikgevoel. Tot die slotsom zijn we gekomen na het Ondernemers Alert. Een bijeenkomst die StAB samen met gemeente Arnhem en PVO heeft georganiseerd over criminaliteit en ondermijning.

Lees verder >

StAB brengt Stemhulp uit

Met de gemeentelijke verkiezingen voor de deur, hebben we een handig hulpmiddel voor u ontwikkeld: de StAB-stemhulp.
StAB heeft alle politieke partijen gevraagd naar hun standpunten over belangrijke thema’s voor onze bedrijventerreinen.

Lees verder >

Bijeenkomsten

Ondernemersalert

Handel integer en vertrouw op je onderbuikgevoel. Tot die slotsom zijn we gekomen na het Ondernemers Alert. Een bijeenkomst die StAB samen met gemeente Arnhem en PVO heeft georganiseerd over criminaliteit en ondermijning.

StAB brengt Stemhulp uit

Met de gemeentelijke verkiezingen voor de deur, hebben we een handig hulpmiddel voor u ontwikkeld: de StAB-stemhulp.
StAB heeft alle politieke partijen gevraagd naar hun standpunten over belangrijke thema’s voor onze bedrijventerreinen.

Platform bedrijventerreinen

Chainels is het nieuwe besloten digitale platform voor ondernemers op de StAB-bedrijventerreinen. Het gebruik van Chainels is gratis.