Karakteristiek en bestemmingsplan

Karakteristiek

Op RijnPark (30 ha) zijn zo’n 135 bedrijven gevestigd met onder andere (innovatieve) kleinschalige industrie, detailhandel en zakelijke dienstverlening. Het is een bedrijventerrein in transitie. Door grootschalige herontwikkeling heeft RijnPark een ander karakter gekregen. Groen en blauw hebben meer aandacht. Industrie verdwijnt, kantoren, verzamelgebouwen en atelierwoningen komen daarvoor in de plaats.

Overgangsgebied
De Rijn met de Nieuwe Haven aan de rand van het bedrijventerrein vormt een sterk beeldbepalend element, met de Westervoortsedijk als belangrijke toegangspoort naar de stad. RijnPark is een overgangsgebied tussen enerzijds het uitbreidende stadscentrum met woningen en anderzijds de bedrijventerreinen Het Broek en Industriepark Kleefse Waard met een meer industriële uitstraling.

Ligging
Aan de noord-noordoostzijde begrenst De Boulevard Heuvelink en het spooremplacement het terrein. In het westen wordt het gebied begrensd door de John Frostbrug, aan de zuidzijde door de Rijn en aan de noordzijde vormt de Dr. C. Lelyweg de grens van het bedrijventerrein. RijnPark ligt op loopafstand van het centrum van Arnhem en bij de uitvalswegen naar de A12 en A348.

Bestemmingsplannen

Voor RijnPark zijn twee nieuwe bestemmingsplannen in ontwikkeling.

Westelijk gebied
Op 30 mei 2016 heeft de gemeente een voorbereidingsbesluit genomen voor het westelijke gedeelte van RijnPark, gericht op het aanpassen van milieucategorieën. Er loopt een bodemprocedure tegen de vaststelling van bestemmingsplan Fluvium Midden-Westervoortsedijk. Wanneer dit bestemmingsplan verworpen wordt, dan gaat het vigerende bestemmingsplan Westervoortsedijk weer gelden. Dit plan heeft ruimere gebruiksmogelijkheden voor bedrijven, maar beoogde woningbouw komt dan in gevaar.

Oostelijk gebied
In 2014 is een eerste aanzet gegeven voor een nieuw bestemmingsplan Westervoortsedijk Oost (werktitel) voor het oostelijk deel van Rijnpark, exclusief het deelgebied Dr. C. Lelyweg. Dit deelgebied valt in de huidige situatie nog onder het bestemmingsplan van Het Broek en behoort in het nieuwe bestemmingsplan tot RijnPark Oost. De gemeente is van plan in 2017-2018 een nieuw bestemmingsplan in procedure te brengen, waarbij de resultaten uit de Toekomstvisie RijnPark meegenomen worden. Vanwege provinciale en regionale beleidsontwikkelingen zijn wijzigingen op korte termijn niet te verwachten.

Huidig bestemmingsplan bekijken
Het geldende bestemmingsplan ‘Westervoortsedijk’ dateert uit 1998 en kunt u inzien via deze link. Vul in het zoekveld het adres in. Bestemmingen en aanduidingen worden zichtbaar zodra u inzoomt op een gebied. In de rechterkolom klikt u op het betreffende bestemmingsplan.

tab-lblauw

Laatste nieuws