Bouwen RijnPark bevroren

RijnPark

Bouwen en uitbreiden bevroren

Voor het westelijk deel van het bedrijventerrein RijnPark (vanaf de voormalige Corusgebouwen tot aan de Veilingstraat) is een Voorbereidingsbesluit van kracht. Dit is nog zeker tot en met mei van kracht.

Uitleg van de gemeente
Achtergrond van dit besluit is dat er een kans bestaat dat de Raad van State het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Fluvium Midden-Westervoortsedijk West vernietigt, vanwege de beroepsprocedure tegen dit plan. Mocht dit gebeuren dan zal het voorgaande bestemmingsplan bedrijventerrein Westervoortsedijk weer gaan gelden, dat ruimere gebruiksmogelijkheden voor bedrijven kent dan beoogd is bij het nieuwe bestemmingsplan. Dan ontstaat de mogelijkheid tot uitbreiding van de milieugebruiksruimte via aanvraag van omgevingsvergunningen die leidt tot strijdigheid met de door de gemeenteraad gewenste transformatie van het gebied. Ook zou de beoogde woningbouw op het Fluviumterrein in gevaar kunnen komen. Als het nieuwe bestemmingsplan in stand blijft, dan wordt mogelijk het Voorbereidingsbesluit ingetrokken.

Consequenties voor de bedrijven
Het Voorbereidingsbesluit heeft twee consequenties voor de gevestigde bedrijven.

Eventuele aanvragen om omgevingsvergunning voor het bouwen of aanleggen, die in het bestemmingsplan passen, moeten worden aangehouden, totdat het Voorbereidingsbesluit is vervallen (werkingsduur is één jaar) of een nieuw bestemmingsplan in ontwerp ter inzage ligt. Het bevoegd gezag kan echter de vergunning verlenen als de aanvraag ook in het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan past.

Het bestaande gebruik (dus niet bouwen) wordt ‘bevroren’. Dit houdt bijvoorbeeld in dat uitbreiding van gebruik, ook als dit nog past binnen de ruimte die de bestaande milieuvergunning biedt, niet is toegestaan.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de gemeente Arnhem, Anton Meijers, bereikbaar op (026) 377 36 97.

Evenementen

tab-lblauw

Laatste nieuws