Keurmerk Veilig Ondernemen

De StAB bedrijventerreinen hebben Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het keurmerk is een landelijk gestructureerde aanpak om criminaliteit en overlast terug te dringen en de veiligheid te verbeteren. In het KVO is vastgelegd dat de burgemeester (gemeente Arnhem) samen met StAB, politie en brandweer criminaliteit en overlast op de bedrijventerreinen gezamenlijk aanpakken om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen.

Convenant KVO

In een convenant hebben StAB, gemeente, politie en brandweer een inspanningsverplichting vastgelegd om overlast en criminaliteit terug te dringen en onderhoud te verbeteren. 

Plan van Aanpak

In het plan van aanpak zijn de maatregelen die getroffen moeten worden om de veiligheid te vergroten geclusterd naar onderwerp. De belangrijkste punten in het plan van aanpak zijn:

 • het verbeteren van onderhoud van de bedrijventerreinen in het algemeen en bedrijfspanden in het bijzonder;
 • monitoren van leegstand en verdachte panden;
 • verhogen van de verkeersveiligheid door het aanpakken van parkeeroverlast;
 • vervuiling tegengaan (zwerfafval, dumping);
 • thematische voorlichting op het gebied van inbraak- en diefstalpreventie, brandpreventie, ondermijning en cybercrime door politie, brandweer en Securitas;
 • introductie van de wijkagenten;
 • onderzoeken van de mogelijkheden voor collectief cameratoezicht;
 • informeren over het aanmelden van AED’s en BHV’ers.

Voor de coördinatie en bewaking van de uitvoering van de maatregelen is een KVO-werkgroep samengesteld. Deze komt periodiek samen. Iedere drie jaar worden de resultaten gemeten in de vorm van een audit.

Melden incidenten

Het melden van incidenten is het vertrekpunt voor bestrijden van overlast en criminaliteit. Ondernemers moeten daarom melden. 

Melden!

De bedrijventerreinen zijn er bij gebaat als ondernemers alles melden wat niet klopt: van scheve lantaarnpaal tot verdenking op criminaliteit. Dat kan heel eenvoudig via Fixi.nl, deze website of Chainels.

Gebruik de knoppen hiernaast om meer te lezen of direct naar het meldingsformulier te gaan.

 • Fixi

  Meld hier kapotte lantaarnpalen of hinderlijk geparkeerde auto's en vrachtwagens.

 • StAB website

  Meld alle incidenten, inbraken, verdachte situaties via het formulier.

 • Chainels

  Chainels is het besloten digitale platform voor ondernemers op de StAB bedrijventerreinen.