Over StAB

Arnhem beschikt over zeven open bedrijventerreinen, elk met een eigen profiel. Op de open bedrijventerreinen zijn gezamenlijk zo’n 600 bedrijven gevestigd en zijn 300 vastgoedeigenaren betrokken. Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB) ondersteunt de bedrijventerreinen en treedt namens hen naar buiten. StAB is geen vereniging en kent dus geen leden.

Behartigt gemeenschappelijke belangen
Sterke lobby bij politiek, overheid en maatschappelijke organisaties.

Verbindt ondernemers
Informeren, kennisoverdracht en het samenbrengen van ondernemers tijdens bijeenkomsten.

Versterkt aantrekkelijkheid bedrijventerrein
Kwalitatief parkmanagement door het bevorderen van handhaving, onderhoud en groenvoorziening.

Zorgt voor veiligheid
Initiatiefnemer en coördinator Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-B). Inspanningen om camerabeveiliging te realiseren binnen de grenzen van de privacywetgeving van Arnhem.

Vergroot zichtbaarheid
Promotie en communicatie via diverse kanalen. Aanwezigheid op netwerkbijeenkomsten, openingen en andere zakelijke gelegenheden van belang.

Initieert collectieve projecten
Neemt initiatieven om collectief voordeel te realiseren bijvoorbeeld de stappen richting energietransitie.

Voor ondernemers, door ondernemers
Een actieve en directe betrokkenheid van de ondernemers voor een succesvolle samenwerking is onontbeerlijk. StAB heeft daarom per bedrijventerrein en contactgroep. Specifieke informatie over de zeven open bedrijventerreinen vindt u bij de bedrijventerreinen.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit Arnhemse ondernemers, nauw betrokken bij de bedrijventerreinen.

Het Stichtingsbureau

Het stichtingsbureau is het aanspreekpunt voor de ondernemers en voert alle werkzaamheden uit, zoals het algemene management, bestuursondersteuning, beleidsvoorbereiding, secretariaat, financieel management en beheer, communicatie en gegevensbeheer. Deze werkzaamheden zijn uitbesteed. Verder maakt StAB incidenteel gebruik van externe specialisten.

Bedrijventerrein Contactgroepen

Elk bedrijventerrein heeft een Bedrijventerrein Contactgroep (BC). Zij zijn het directe aanspreekpunt voor StAB en weten wat er leeft op de bedrijventerreinen. Elk BC bestaat uit ondernemers en vastgoedeigenaren van dat bewuste bedrijventerrein. Het stichtingsbureau ondersteunt de BC’s en betrekt waar nodig externe adviseurs en gemeente erbij. De BC’s hebben gemiddeld vier keer per jaar overleg. De vergaderingen verlopen to-the-point en oplossingsgericht over concrete problematiek en vraagstukken.

De activiteiten en leden van de Bedrijventerrein Contactgroep vindt u op de pagina’s over het betreffende bedrijventerrein.

Adviseur gemeente Arnhem

StAB een vaste gemeentelijke accounthouder in de persoon van Esther van Cappellen, Bestuursadviseur economie.