Ambitiedocument Het Broek

Wat levert bedrijventerrein Het Broek op voor de welvaart van Arnhem, zowel voor bewoners, ondernemers als werknemers? Het is één van de kernvragen waarop het ambitiedocument 2040 voor bedrijventerrein Het Broek antwoord geeft. In Visie werklocaties 2040 blijft Het Broek een bedrijventerrein met een hoge milieucategorie. Maar wat moet er gebeuren om toekomstbestendig te worden en de potentie van het bedrijventerrein volledig te benutten? De binnenstedelijke ligging is ideaal, maar het terrein is versteend, kent veel parkeerproblemen en veroudering. De kwaliteit van Het Broek staat onder druk. Een impuls en breed gedragen toekomstprofiel zijn noodzakelijk!

Samen met de gemeente Arnhem heeft StAB opdracht gegeven aan het Arnhemse ruimtelijk economisch adviesbureau Stec Groep om vorm en inhoud te geven aan het ambitiedocument 2040. Senior-adviseur werklocaties Rick Meijerink: “Aan de hand van het meerwaardemodel starten wij met een analyse. Op vier hoofdthema’s economie, ruimte, klimaat/energie en maatschappij kijken we wat de maatschappelijke en economische impact is van Het Broek. Hoe functioneert het nu en wat is de potentie voor de toekomst. Dit doen we aan de hand van een schouw, kansen- en knelpuntenanalyse en deskresearch.

We delen onze inzichten met de ondernemers en vastgoedeigenaren tijdens een ontbijtsessie. Hierop kan gereflecteerd worden. Verder schetsen we samen de eerste opgaven en kansen. Wat zijn de ambities voor de toekomst en wat is daar voor nodig? Vervolgens gaan we aan de slag met een gerichte verdieping op belangrijke en actuele thema’s, zoals verkleuring in bedrijvigheid, verduurzaming, klimaatadaptie, circulaire economie, digitalisering en het beter benutten van de schaarse ruimte. In een tweede sessie na de zomer prioriteren we acties, waaruit een uitvoeringsprogramma op korte (2027) en lange termijn (2040) voortvloeit. Ons doel is een investeringsgerichte aanpak met commitment van alle partijen. Wat ons betreft wordt dat bekrachtigd in een convenant ‘Trots op Het Broek’. Geen papierentijger, maar concreet wie gaat wat wanneer doen.”