Bedrijventerreinen behalen opnieuw KVO-B-certificaat

Onze bedrijventerreinen hebben wederom het Keurmerk Veilig Ondernemen Continu Samenwerken behaald (KVO-B-certificaat). Een belangrijke voorwaarde om het KVO-B-certificaat te behalen, is de samenwerking van ondernemers met gemeente Arnhem, politie, brandweer, Securitas en StAB, waarbij we onderling afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veiliger omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade. Daar profiteert iedereen van. Recent heeft opnieuw een audit plaatsgevonden voor hercertificering. Zo heeft u hiervoor mogelijk meegewerkt aan de enquête om de veiligheidsbeleving te meten op de bedrijventerreinen.

Resultaten audit
Er zijn verschillende aandachtspunten geconstateerd per bedrijventerrein op het gebied van schoon, heel en veilig. In het plan van aanpak KVO StAB 2023 -2026 zijn maatregelen geformuleerd gericht op het beheersen en voorkomen van ongewenste situaties op de bedrijventerreinen.

Veiligheidsbeleving
We zien dat onveiligheidgevoelens in het bedrijfspand, op het eigen terrein of in de directe omgeving licht is toegenomen. Op andere vlakken zoals inbraak, vernieling, bedreiging een lichte afname. Desondanks zijn de cijfers in vergelijking met het landelijk gemiddelde hoog. De aandachtspunten voor de verkeersveiligheid op Het Broek, Nieuwe Haven en RijnPark zijn toegenomen.

Overlast
De totale overlast ten opzichte van 2019 is gedaald met 6%, maar ook hier geldt opnieuw dat ten opzichte van het landelijk gemiddeld de overlast hoog is. Issues die spelen: hard rijden, zwerfvuil, parkeren vrachtwagens, rondhangende lieden, straatraces, lawaai en drugs. De bereidheid om aangifte te doen bij diefstal, inbraak en intimidatie is laag. Om de overlast terug te dringen is het stimuleren van de meldingsbereidheid nodig.

Onderhoud en beheer openbare ruimte
Over he algemeen zijn ondernemers tevreden over het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Er is een geringe afname over het schoonhouden en repareren van het wegdek en onderhoud groen.

Andere zaken
De tevredenheid over de communicatie van alle betrokken partijen is gestegen. Als het gaat om vermoedens van ondermijnende criminaliteit zien we een stijging van gemiddeld 4%, maar 15% voor Het Broek. Driekwart van de respondenten is voorbereid op een calamiteit bij het bedrijf, maar daarvan heeft slechts 25% afspraken gemaakt met de buren. Het veiligheidsgevoel is verbeterd met 19%. Meer dan de helft geeft aan dat dit komt door collectieve surveillance, politie-inzet, handhaving, StAB en de werkgroep KVO.

Status bedrijventerreinen
De algemene indruk van de bedrijventerreinen verschilt onderling enorm. Van goed tot helemaal niet. Verpaupering ligt op de loer op Het Broek. Bij de Nieuwe Haven hangt jeugd rond, maar dat leidt niet direct tot overlast. Verder is geconstateerd dat een aantal bedrijven qua activiteit niet thuishoort op de bedrijventerreinen volgens het bestemmingsplan. Het aantal zorgbedrijven, vooral op Het Broek, is zorgwekkend. De politie komt geen wereldschokkende zaken tegen op de terreinen. Bepaalde panden hebben de aandacht van de politie. Het beeld van het aantal incidenten is stabiel. Gemeente Arnhem pakt Fixi-meldingen actief op, maar handhaaft weinig pro-actief.

Maatregelen
Samengevat is een lichte verbetering te constateren op de verschillende thema’s, uitzonderingen daargelaten. De veiligheidsthema’s stabiliseren, maar aandacht blijft noodzakelijk. De KVO-werkgroep heeft de volgende aandachtspunten (in grote lijnen) voor de komende periode.

 • Verkeersoverlast: lopende procedure aanpassing APV
 • Meldbereidheid vergroten: communicatie
 • Bekendheid wijkagent / BOA: bedrijfsbezoeken
 • Ondermijning, cybercriminaliteit: bijeenkomsten organiseren
 • Brandveiligheid: communicatie en sociale controle verhogen
 • Korting verzekeringspremie: communicatie
 • Camerabeveiliging: huidig onderzoek naar mogelijkheden voortzetten
 • Camera in Beeld: jaarlijks communiceren
 • Beheer en onderhoud openbare ruimte: overdragen aan StAB?
 • Beheer en onderhoud: jaarlijkse schouw, resultaten terugkoppelen ondernemers
 • AED: procedure en BHV jaarlijks communiceren
 • ODRA: betrekken bij KVO
 • KVO: periodiek resultaten, maatregelen en incidentcijfers communiceren

Tot slot bedanken we de KVO-werkgroep, iedereen die heeft meegewerkt aan KVO, de enquête heeft ingevuld en/of meldingen doet om de overlast terug te dringen.

We vragen iedereen nadrukkelijk meldingen te blijven doen in Fixi, bij de politie of handhaving of StAB. Alleen op die manier kunnen we misdaad en overlast de kop in drukken.