Pleidooi StAB in gemeenteraad voor duidelijkheid Rijnpark

Gisteravond lag de Gebiedsvisie RijnPark voor de eerste behandeling voor in de gemeenteraad. Een kritische blik op de plannen voor woningbouw op bedrijventerrein Rijnpark, dat gaf Hans-Robert van der Doe, voorzitter StAB, in zijn inspraak. 

“In een persbericht van de gemeente over de plannen voor Rijnpark spreken de betrokken wethouders over een ‘transformatie van een  verouderd bedrijventerrein en rangeerterrein naar een bruisende woonwijk’. Een paradijselijke situatie wordt vervolgens geschetst. Een gebrek aan kennis of een plat verkoopverhaal? Het betreft natuurlijk een nieuw rangeerterrein en een deels splinternieuw bedrijventerrein.

Ook in de omgeving staat relatief jong vastgoed. Om te spreken over een verouderd bedrijventerrein is, laat ik het netjes formuleren….. onzorgvuldig. Alle reden voor StAB om een pleidooi te houden voor behoud van deze bedrijfspanden op Rijnpark.

Drie jaar geleden is de nieuwbouw afgerond van 42 bedrijfsunits variërend in oppervlakte van 200 m² tot 400 m² met een totale oppervlakte van bijna 12.000 m². Daarin zijn op dit moment 37 bedrijven gevestigd. Afgelopen jaar zijn 13 bedrijfspanden met een totale oppervlakte van circa 7.600 m², met daarin 13 MKB bedrijven opgeleverd. Nieuwe duurzame bedrijfspanden. Rijnpark is daarmee het nieuwste bedrijventerrein van Arnhem.

Stichting Arnhemse bedrijventerreinen heeft als doelstelling onder andere
het bevorderen van de economische bedrijvigheid, een optimaal en goed ondernemersklimaat en het bevorderen van een optimale infrastructuur. 

Meer dan ooit voelt StAB de verantwoordelijkheid om op te komen voor de ondernemers op de bedrijventerreinen. Niet alleen de ondernemers op Rijnpark, maar ook de ondernemers op Het Broek en in de Nieuwe Haven. Ook zij krijgen te maken met de gevolgen van de woningbouwplannen. De belangen liggen echter veel breder dan de bedrijventerreinen; het betreft de economie van de stad en de mensen die daar werken. 

StAB zond eind november 2023 uw raad een brief over de Gebiedsvisie Rijnpark. Wij verwijzen daar graag naar en vullen daarop nog het volgende aan.

De bezwaren van StAB richten zich met name op fase 2 van de ontwikkeling. 

Vaak is de overheid bezig de door haar zelf gecreëerde problemen op te lossen. Ook hier lijkt het die kant op te gaan. Kan uw raad overzien wat de gevolgen zijn van de sloop van dit deel van het bedrijventerrein? Waar blijven deze bedrijven? Het college heeft het over bedrijven die mogelijk terug willen keren naar het geschetste paradijs. Waar blijven deze bedrijven dan tussentijds? 

Er wordt als oplossing gesproken over ‘verdichting’ en ‘creëren van schuifruimte’. Helder is dat er geen schuifruimte is in Arnhem. Immers, met ons heeft u eerder geconstateerd dat er in Arnhem onvoldoende werklocaties met signatuur bedrijventerrein zijn. Die schuifruimte is er uitsluitend als er op de open bedrijventerreinen Het Broek en Nieuwe Haven geïnvesteerd wordt in (her)ontwikkeling en handhaving op ongewenste functies. De nadruk op ‘open’, omdat de gemeente hiervoor in eerste aanleg verantwoordelijk is. Deze terreinen kunnen dus zeker niet in gevaar komen door woningbouwontwikkeling Fase 2 RijnPark.  

De grote vaart die er is gemaakt in communicatie over de woningbouwplannen, zonder daarbij inzicht te geven in de oplossingen voor bedrijven in het gebied, zorgt op dit moment al voor economische schade bij de bedrijven in het fase 2 gebied. Ook neveneffecten van de woningbouwontwikkeling als het gaat om bereikbaarheid en handhaving worden ons inziens onderschat. De bereikbaarheid van Rijnpark, Het Broek en Nieuwe Haven wordt zonder twijfel een groot probleem. Het niet handhaven op bestemmingsplan afwijkende bedrijvigheid op Rijnpark schaadt de gevestigde bedrijven en bovendien ligt verpaupering op de loer. Zorg voor oplossingen voordat de problemen zich manifesteren. Maak een reëel mobiliteitsplan en neem daarin oprecht de belangen van de bedrijventerreinen mee.

In de aankondiging van de plannen van Rijnpark staat dat deze tot stand zijn gekomen na gesprekken met omliggende bedrijven, pandeigenaren en gebruikers. Ik neem aan dat ook StAB is bedoeld. In de gesprekken over de plannen is door StAB keer op keer aangegeven dat de plannen geen belemmering mogen vormen voor de ambities van Het Broek en voor uitvoering van de visie van uw eigen raad voor de Nieuwe haven. Dat is precies wat er wel gebeurt als de plannen worden doorgezet. Gesprekken voeren is dus niet genoeg. Zorg op korte termijn voor duidelijkheid aan de bedrijven en eigenaren in het gebied. Immers, zij dragen voor een groot deel de Arnhemse economie, door werk te bieden aan bewoners waarvoor u de woningen wilt bouwen. 

StAB werkt er binnen haar mogelijkheden hard aan om de bedrijventerreinen om te vormen tot toekomstbestendige bedrijventerreinen die passen in een nieuwe -circulaire- economie, maar dan moeten die terreinen wel beschikbaar blijven om aantrekkelijk zijn voor bedrijven en investeerders. 

Ondernemen is risico nemen zeggen sommigen, maar het is beter om risico te vermijden. Dat geldt wat StAB betreft ook voor fase 2 Rijnpark. Wees duurzaam en sloop geen nieuwe bedrijfsgebouwen. Pas de plannen zodanig aan de er geen belemmering komt voor bestaande en toekomstige bedrijven op Het Broek en in de Nieuwe haven. Creëer op Rijnpark een ruime buffer tussen wonen en werken, die niet ten koste gaat van huidige en toekomstige bedrijvigheid. En zorg ervoor dat ondernemers en StAB op korte termijn duidelijkheid krijgen, mede door hen een rol te geven in de uitwerking van plannen, zoals het transitieplan

Wij wensen uw raad veel wijsheid.”