Kennismakingstoer raadsleden

Iedere vier jaar nodigt StAB de raad uit om kennis te maken met onze bedrijventerreinen. Nieuwe raadsleden, nieuw college, nieuwe kansen. Op ieder terrein attendeerden de bedrijventerreinvoorzitters op aandachtspunten en verbeteringen. En natuurlijk gaven we de gemeenteraad ook nog aandachtspunten mee die voor alle bedrijventerreinen belangrijk zijn:

  • StAB heeft dit jaar het initiatief genomen om, naast de vergroening van individuele percelen, de entrees van de bedrijventerreinen te vergroenen als eerste concrete stap naar ‘toekomstbestendige bedrijventerreinen’. Dit doet zij gezamenlijk met de gemeente. StAB en de betrokken ambtenaren zijn bezorgd over het huidige minimale onderhoudsniveau van het openbaar groen, vooral als er in het voorjaar van 2019 fors wordt geïnvesteerd in de entrees. Wij vragen uw raad dan ook om structureel het onderhoudsniveau van publiek groen op de bedrijventerreinen op een hoger niveau te brengen en de vervangingsnoodzaak van veel bestaand groen prioriteit te geven;
  • in 2015-2016 is getracht als pilot camerabewaking op bedrijventerrein De Overmaat te realiseren. Door beperkingen van het gemeentelijk privacybeleid is dit voortijdig gestrand. De wens van de ondernemers voor camerabewaking is echter onveranderd. Wij vragen uw raad om uw beleid voor camerabewaking op de openbare weg te versoepelen en het zo alsnog mogelijk te maken de veiligheid op de bedrijventerreinen te vergroten;
  • zorgen voor spoedige uitvoering van het mede door de raad toegezegde pilotproject voor ‘het nieuwe plandenken’ binnen het nog te ontwikkelen bestemmingsplan voor het oostelijk deel van RijnPark;
  • de bereikbaarheid (o.a. door tekortschietend openbaar vervoer) van de bedrijventerreinen in Arnhem Noord (IJsseloord 1, Het Broek, RijnPark) is een fors knelpunt en oplossingen lijken vooralsnog niet binnen afzienbare tijd voorhanden. Wij vragen u om in regionaal verband te zorgen voor snelheid en financiële middelen om toekomstbestendige bereikbaarheid van de bedrijventerreinen te realiseren;
  • parkeerproblemen spelen dagelijks op alle bedrijventerreinen en zijn met het aantrekken van de economie toegenomen. Bij het uitbrengen van onze toekomstvisie hebben wij u gevraagd om samen met StAB een parkeervisie uit te werken, die voorziet in een structurele aanpak van het parkeerprobleem op de bedrijventerreinen. Hier is nog geen invulling aan gegeven;
  • al bij het uitbrengen van onze Toekomstvisie in 2015 heeft StAB de gemeente gevraagd om, in samenwerking met de betrokken bedrijventerreinorganisaties, te komen tot een samenhangende visie voor ten minste de vier grote bedrijventerreinen Het Broek, RijnPark, Kleefse Waard en IJsseloord 2. De ontwikkeling van een samenhangende visie moet bijdragen aan een (economische) versterking van de bedrijventerreinen die meer is dan de som der delen. Vanuit die visie kunnen de nieuwe bestemmingsplannen worden ontwikkeld, waarbij zoveel mogelijk invulling wordt gegeven aan het ’nieuwe plandenken’;
  • zorg dat er voldoende capaciteit is om regelgeving te handhaven. Daarmee wordt breed gedoeld op parkeerverboden, naleving vergunningvoorschriften, verplichte verduurzamingsmaatregelen en buiten het bestemmingsplan vallende activiteiten.

Wat wij de raadsleden hebben meegegeven vindt u ook in dit informatieboekje.