Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

StAB heeft Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het keurmerk is een landelijk gestructureerde aanpak om criminaliteit en overlast terug te dringen en de veiligheid te verbeteren. In het KVO is vastgelegd dat de burgemeester (gemeente Arnhem) samen met StAB, politie en brandweer criminaliteit en overlast op de bedrijventerreinen gezamenlijk aanpakken om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen.

Verkrijgen KVO

De basis voor KVO is gelegd in de ondertekening van een intentieverklaring door partijen. Hiermee hebben ze gezamenlijk de belofte uitgesproken om afspraken te maken over overlast, criminaliteit en onderhoud. Met een nulmeting  via een enquête bij alle ondernemers op de StAB-bedrijventerreinen is inzicht verkregen in het aantal incidenten en het van het veiligheidsgevoel. Verder is er een fysieke schouw op elk van de bedrijventerreinen gehouden bij dag en nacht. Tot slot zijn deze gegevens aangevuld met kennis en cijfers van betrokken partijen en Securitas. Sluitstuk was een audit op het plan van aanpak om daadwerkelijk de veiligheid en het veiligheidsgevoel te vergroten. Gemeente Arnhem, politie, brandweer en StAB hebben dit bekrachtigd in een convenant waarin de gezamenlijke inspanningsverplichting is vastgelegd.

Plan van aanpak

In het plan van aanpak zijn de maatregelen die getroffen moeten worden om de veiligheid te vergroten geclusterd naar onderwerp. De belangrijkste punten in het plan van aanpak zijn:

  • het verbeteren van onderhoud van de bedrijventerreinen in het algemeen en bedrijfspanden in het bijzonder.
  • Het monitoren van leegstand en verdachte panden.
  • Verhogen van de verkeersveiligheid door het aanpakken van parkeeroverlast.
  • Vervuiling tegengaan (zwerfafval, dumping).
  • Thematische voorlichting op het gebied van inbraak- en diefstalpreventie, brandpreventie, ondermijning en cybercrime door politie, brandweer en Securitas.
  • Introductie van de wijkagenten.
  • Onderzoeken van de mogelijkheden voor collectief cameratoezicht.
  • Informeren over het aanmelden van AED’s en BHV’ers.

Melden incidenten

Het melden van incidenten is het vertrekpunt voor bestrijden van overlast en criminaliteit. Ondernemers moeten daarom stelselmatig gewezen worden op meldingsmogelijkheden. Voor de coördinatie en bewaking van de uitvoering van de maatregelen is een KVO-werkgroep samengesteld. Deze komt periodiek samen. Na drie jaar vindt er opnieuw een audit plaats om resultaten te meten.

Chainels

Een groot deel van de maatregelen betreft het informeren en delen van kennis. Ook moet melden van incidenten makkelijk gemaakt worden. Daartoe heeft StAB Chainels gelanceerd. Dit is een besloten online communicatieplatform waarop alle partijen inclusief de ondernemers aangesloten zijn. In het statische gedeelte van Chainels vindt de ondernemer alle relevante informatie terug om melden makkelijk te maken. Ook is er een ‘waarschuwingsknop’ bij acute dreiging. In het dynamische gedeelte met kanalen en een persoonlijke tijdlijn is het mogelijk berichten te plaatsen en op berichten te reageren.

Laatste nieuws

Ondernemersalert

Handel integer en vertrouw op je onderbuikgevoel. Tot die slotsom zijn we gekomen na het Ondernemers Alert. Een bijeenkomst die StAB samen met gemeente Arnhem en PVO heeft georganiseerd over criminaliteit en ondermijning.

Lees verder >

StAB brengt Stemhulp uit

Met de gemeentelijke verkiezingen voor de deur, hebben we een handig hulpmiddel voor u ontwikkeld: de StAB-stemhulp.
StAB heeft alle politieke partijen gevraagd naar hun standpunten over belangrijke thema’s voor onze bedrijventerreinen.

Lees verder >

Bijeenkomsten