Transparantie in ontwikkeling bedrijventerreinen ontbreekt

“Wij zijn er niet alleen voor de scheve lantaarnpalen – wij zijn er om breed de belangen van alle ondernemers op de bedrijventerreinen te behartigen… en dat blijkt nodig”, zo opent  StAB voorzitter Hans Robert van der Doe de Spoedbijeenkomst over het Voorbereidingsbesluit.

De zaal zit vol. Bezorgde ondernemers, betrokken gemeenteambtenaren, raadsleden én wethouder Nermina Kundić hebben gehoor gegeven aan de oproep van StAB om met elkaar verder te praten. Want, wat houdt het Voorbereidingsbesluit nou werkelijk in?

Deze ‘kerstverrassing’ zoals Hans Robert het al eerder in de media noemde lijkt, op zijn zachtst gezegd, als een konijn uit de hoge hoed getoverd. Waar StAB met al haar stakeholders én gemeente al lange tijd werkt aan o.a. een  ambitiedocument voor het Broek, Gebiedsvisie voor Rijnpark en Ontwikkeling voor de Nieuwe Haven staat het Voorbereidingsbesluit haaks op de door de raad aangenomen Visie voor de haven in 2020 en de in 2023 aangenomen Visie Werklocaties.

Van samenwerking en transparantie is in dit geval geen sprake. In de huidige plannen ziet StAB geen balans tussen de ontwikkeling van woonwijken én de ontwikkeling van de bedrijventerreinen. Eerder verschenen in de media al beelden van woontorens op de plaats waar nu, in de afgelopen drie jaar duurzaam nieuwgebouwde panden staan. Waar blijven wij als ondernemers dan?

Vanuit de zaal klinkt instemmend geluid; de communicatie door de Gemeente rondom het Voorbereidingsbesluit en de ontwikkeling van wonen laat te wensen over. “Waarom vernemen wij uit de media dat onze bedrijventerreinen, bij het doorgaan van de woonplannen, niet meer bereikbaar zijn of enorm moeten inkrimpen? Waarom beperken in milieucategorieën? Waarom is tijdens dit proces niet uitgebreid om de input van onze ondernemers gevraagd?”

Achtereenvolgens leggen Olaf Heller – voorzitter namens StAB van het Broek en Floris Rhemrev – voorzitter namens StAB Nieuwe Haven uit wat het doorzetten van deze plannen voor Nieuwe Haven en het Broek betekenen. Deze gebieden zijn van grote betekenis voor Arnhem en omgeving. Zo kan de Nieuwe Haven een belangrijke rol spelen bij het verduurzamen van de Nationale Binnenvaart; nergens anders in NL is dat zo goed mogelijk als in onze Nieuwe Haven. Olaf benadrukt dat er nu veel onduidelijkheid is over onder andere milieucategorieën. Beperkingen daarop, wat houdt dat in voor de bedrijven die er nu zitten? En wat betekent dat voor de toekomstige ambities: ruimte voor maakindustrie, energietransitie, verduurzaming? Het Broek is het enige bedrijventerrein in de wijde omgeving waar de hoogste categorie is toegestaan. Er is nu te veel onduidelijkheid. En juist dat zorgt voor een geschaad vertrouwen.

Tim Nijs, projectleider Gemeente Arnhem geeft vervolgens toelichting op het voorbereidingsbesluit. Hij legt uit dat er nu met name “tijd” gekocht wordt om uit te zoeken hoe we juist de plannen waaraan StAB en Arnhem samenwerkten kunnen verenigen met de woningopgave waar Arnhem ook voor staat. Hij benadrukt dat de  MER – Milieu Effect Rapportages – die in het komende jaar opgesteld wordt juist duidelijkheid moeten gaan geven over wat er straks wel kan en de haalbaarheid in balans tussen wonen en werken. Dat het gaat leiden tot beperking van milieucategorieën en geluidzones is al wel duidelijk.

Nermina vult hem aan door te zeggen dat zij juist heel blij is met de samenwerking met StAB en de ondernemers en nodigt iedere ondernemer uit om in gesprek te gaan. Dit doet zij graag persoonlijk. “We doen ons uiterste best om de ambities van onder andere Nieuwe Haven, Het Broek en Rijnpark waar te kunnen maken”.

Hans Robert van der Doe sluit de bijeenkomst af met de opmerking dat StAB haar positie moet kennen. “We proberen invloed uit te oefenen en zetten ons daar volledig voor in. De raad moet uiteindelijk beslissen – wel maak ik me ook oprecht zorgen over de mobiliteit en bereikbaarheid van onze terreinen. Ook dat punt zal ik proberen te beïnvloeden, ten gunste van de ondernemers. Nu is het zaak om niet te gefrustreerd te raken en antwoorden van de gemeente af te wachten. Het is belangrijk dat we gesteund worden en dit reikt verder dan alleen de bedrijventerreinen…. het gaat om de economie van onze Stad.”

Lees hier ook het artikel in De Gelderlander.