Voorbereidingsbesluit opgeheven

Voor het westelijk deel van het bedrijventerrein RijnPark (vanaf de voormalige Corusgebouwen tot aan de Veilingstraat) was tot 1 mei jl. een Voorbereidingsbesluit van kracht.

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Fluvium Midden – Westervoortsedijk West’ is geen verzoek om voorlopige voorziening, oftewel schorsingsverzoek, ingediend bij de Raad van State. Dit houdt in dat het bestemmingsplan met ingang van 1 mei 2018 in werking is getreden. Een (wettelijk) gevolg van deze inwerkingtreding is dat de beide voorbereidingsbesluiten die ten behoeve van dit bestemmingsplan zijn genomen, per 1 mei 2018 zijn vervallen.

Eventuele aanvragen om omgevingsvergunning worden daarom niet meer door de gemeente aangehouden.